За общински фирми

ПАРТНЬОРСТВО И ПОДКРЕПА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

От 2014 година НСОРБ започна активна и целенасочена работа в подкрепа на общинските стопански субекти. Вече повече от година Сдружението, чрез НСОРБ – Актив, работи за приобщаване и подпомагане на дейността им.

Общинските предприятия и търговските дружества имат голямо значение за местната власт. Създаването на по-благоприятна нормативна среда за дейността им и по-широк достъп до финансови инструменти са много важни за тях. Затова вече повече от година Сдружението, чрез НСОРБ – Актив, работи за тяхното приобщаване и подпомагане на дейността им чрез организиране на Национална среща и обучения.

През месец декември 2014 г. Общото събрание на НСОРБ прие решение за изменение на устава и възможност на търговските дружествата, чийто капитал е с над 50% общинска собственост, да членуват в Сдружението като асоциирани членове. НСОРБ – Актив ЕООД е определено за секретариат на асоциираните членове. Целта е институционалната подкрепа на НСОРБ за развитие и утвърждаване на местното самоуправление да обхване и тези важни общински структури. С решение на УС на НСОРБ от 24 април 2015 година НСОРБ – Актив ЕООД е определено за секретариат на асоциираните членове.

Общото в дейността на общинските стопански субекти е, че те практически предоставят публични услуги, които са възложени със закон на общините. В по-голямата част чрез своите предприятия и фирми общината провежда основните си политики – за подобряване на услугите за гражданите, улесняване на достъпа до тях и разширяване на обхвата им. Местната власт прилага същевременно и социални политики при формирането на цените на тези услуги, за да бъдат те достъпни за всички. В общия случай общинските фирми са поставени изцяло в конкурентна среда – подчиняват се изцяло на пазарните правила и регламенти. Това много затруднява тяхната икономическа ефективност – от една страна са изискванията за социален елемент в дейността, а от друга – за конкурентност на другите търговски субекти, които са изцяло с пазарна ориентация. През следващите три години фирмата ще развие пакет от услуги за общинските стопански субекти в две направления – услуги за общинските търговски дружества и предприятия и такива за асоциираните членове на НСОРБ.                                                                                              

Услуги за общинските търговски дружества и предприятия

НСОРБ – Актив, която по същество също е общинска фирма и добре познава тази специфика, ще предложи на своите колеги пакет от услуги -  правни услуги и консултации; разработване на стратегически и планови документи (бизнес-планове, годишни програми и др.);  разработване на проектни предложения за кандидатстване за външно финансиране (БФП); подготовка на оферти за участие в обществени поръчки и разработване на тръжни документации за провеждане на процедури за обществени поръчки; участие в ежегодно организирана от НСОРБ и НСОРБ-Актив Национална среща на общинските предприятия и търговски дружества; организиране на корпоративни прояви, конгресни, семинарни и делови пътувания в страната и чужбина; ползване на обучителната и настанителна база на НСОРБ - ЦОМВ в с. Гергини и други.

Услуги за асоциираните членове на НСОРБ

Съгласно Устава на НСОРБ всички членове на Сдружението, включително и асоциираните имат право на безплатни услуги срещу плащания от тях членски внос. Ето и някои от тях, които ще бъдат предоставяни от НСОРБ – Актив. Това са подкрепа при предложения за промяна и усъвършенстване на законовата уредба в областта на стопанската дейност на общините, както и проекти на други нормативни актове, засягащи общинските фирми и информация от проведени изследвания, анализи, оценки и разработване на предложения за промяна. Асоиираните членове ще могат да получават съдействие за различни форми на сдружаване между общинските предприятия и търговски дружества за решаване на общи проблеми и задачи, както и за създаване на партньорства с предприятия и дружествата със сходен предмет на дейност от страната, от страните-членки на мрежата на балканските асоциации на общини НАЛАС и от държави от ЕС. Също така, те ще имат достъп до обучения, семинари, тренинги и други събития, за които има осигурено външно финансиране (по проекти или донорски програми), както и ползване на информация от база-данни за общински предприятия и търговски дружества и др.

Календар на събитията

юни 2024

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Национална среща на финансистите от общините - ден 1/3
 • 13
  Национална среща на финансистите от общините - ден 2/3
 • 14
  Национална среща на финансистите от общините - ден 3/3
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 1/2
 • 21
  Енергийна ефективност на публичните сгради - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30