Изготвяне на Планове за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г.

Една от важните и неотложни задачи за общинските администрации през 2020 г. e своевременното стартиране на процеса по изготвяне на Плановете за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 г. (ПИРО).

Изготвянето на ПИРО става в съответствие с изискванията на чл.13 от Закона за регионалното развитие (ЗРР) обнародван ДВ бр.21/31.03.2020 г. и Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г. от 25 март 2020 г. Условията, редът и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение се определят с Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР).

ПИРО трябва да е съобразен с:

 • Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 (NUTS 2);
 • Общия устройствен план на общината;
 • Определените национални и регионални цели и приоритети на развитието в България, в това число актуализираната Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. (НКПР) и

 

„НСОРБ-Актив” може да бъде Ваш помощник и партньор в разработването и приемането на Плана за интегрирано развитие на Вашата община

При проявен интерес, ние бихме могли да се ангажираме както с пълния набор от дейностите по изработване, обсъждане и приемане на Плана, така и с конкретни консултантски и изпълнителски дейности, свързани с отделни елементи на процеса.

Съгласно Методическите указания за разработване и прилагане на ПИРО на МРРБ от 25 март 2020 г., това е документ, който следва да има следната структура и съдържание:

 

 1. Дефиниран териториалния обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на общината
 2. Формулиране на целите и приоритетите за развитие на общината за периода 2021-2027 (за общините от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно НКПР - формулиране на отделни приоритети за територията на града, насочени към устойчивото градско развитие)
 3. Описание на комуникационната стратегия, идентифициране на партньорите и заинтересованите страни и определяне на формите на участие в подготовката и изпълнението на ПИРО при спазване на принципите за партньорство и осигуряване на информация и публичност
 • Разработване на комуникационна стратегия, която да гарантира прилагането на принципа на партньорство
 • Провеждането на разяснителни кампании (публични дискусии, фокус групи, форуми/семинари, печатни материали, видеоматериали и др.) за определяне приоритетите за развитие както на ниво община, така и на ниво град-административен център (за общините от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно НКПР);
 • организиране на общественото обсъждане на проекта на ПИРО.
 1. Определяне на зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за сътрудничество с други общини - приоритетни зони за въздействие
 • Определяне на зони за въздействие в урбанизираната градска част (в рамките на строителните граници на града), градски покрайнини (малки по обхват съседни територии, вкл. и извън строителните граници на града) или функционални градски зони, обслужващи градско-селските връзки;
 • Определяне на приоритетни градски зони за административните центрове на общини (задължително за градовете от 1-во, 2-ро и 3-то йерархично ниво съгласно НКПР);
 • Определяне на други зони за въздействие със специфични характеристики за останалата част от общинската територия;
 • Изготвяне на графичен материал (карти, схеми и др.).
 1. Изготвяне на Програма за реализация на ПИРО и описание на интегрирания подход за развитие, включваща следните компоненти:
 • Идентифициране на мерките, които ще доведат до изпълнение на приоритетите, насочени към градските територии.
 • Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за реализация на плана;
 • Изготвяне на Индикативен списък на важни за общината проекти;
 • Изготвяне на индикативна финансова таблица с необходимите ресурси за реализация на приоритетите на общинско ниво и за приоритетите на градско ниво.
 1. Идентифициране на мерки за ограничаване изменението на климата и мерки за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на риска от бедствия
 2. Разработване на система и определяне на индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО и определяне на отделни самостоятелни индикатори за оценка изпълнението на мерките, свързан с определените в ПИРО приоритетни зони за прилагане на интегриран подход

Запитвания за индивидуални оферти изпращайте на e-mail адрес: activ@namrb.org

За допълнителна информация можете да се обръщате към Людмила Величкова, управител на „НСОРБ-Актив“ ЕООД, тел. 02/ 94 34 467 (468); 0885 34 46 71.

Календар на събитията

септември 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 1/3
 • 20
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 2/3
 • 21
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 3/3
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3