IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините
IV-та Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините

Четвъртата национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините се провежда в к.к Албена с участието на Надя Клисурска - заместник-министър на труда и социалната политика и експерти от МТСП, представители на Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за качество на социалните услуги и на Управляващите органи на Програмата за храни и Програмата за развитие на човешките ресурси.

Събитието събира над 100 участника от 74 общини както на живо, така и онлайн. Националният форум се провежда в два дни и е хибридна платформа за дискутиране на актуални теми за предизвикателствата, свързани с прилагането на подзаконовата нормативна база в областта на социалните услуги, възможностите за финансиране в сектора през новия програмен период , политиките, свързани с ранното детско развитие и финансирането за общинската система от социални дейности.

 „Благодаря на всички колеги от общинските дирекции и социални услуги, че не се прекършихте в тази трудна и непозната среда и успяхте с работата си да осигурите напрекъсваемостта на услугите и да бъдете до всеки, който има нужда от това“ сподели на откриването на форума изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева и добави, че се надява експертите от МТСП и неговите агенции е да бъдат методически помощник в прилагането на закона и маркира основните направления и предизвикателства при прилагането на новата нормативна уредба – неутежняване обслужването на потребителите на услугите с допълнителни изисквания и документи, промяна и допълване на разпоредбите в закона, съвместно с МТСП, достойно заплащане за труда на заетите в социалните услуги, обновяване на услугите чрез  ресурсите, предвидени в Плана за възстановяване и устойчивост и обоснованото на база  потребности картиране за целите на еврофинансирането.

“506 хиляди потребители ежедневно получават грижа, усмивка и добро отношение от Вас, колеги. Толкова е броят на нашите потребители, до които достигаме всеки ден с Вашата работа” заключи госпожа Георгиева.

Заместник-министърът на труда и социалната политика – Надя Клисурска - поздрави участниците в събитието и изрази вяра, че въпреки ежедневните трудности и предизвикателства, хората в сферата на социалните услуги приемат работата си като призвание.

„Радвам се, че съм на тази среща, защото предизвикателствата през следващите две години са изключително важни и ще зададат онази посока, в която всички заедно участвахме по отношение на новото законодателство в сферата на социалните услуги. Предизвикателство, което ще положи началото на едни по-добри услуги, които в крайна сметка ще отговорят на научените уроци през годините, които трябва да имплементираме в това, което трябва да се случи. “  допълни заместник-министър Клисурска.

Модератор на първата дискусионна част на събитието – Росица Димитрова – председател на ПК към НСОРБ по социална политика и директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в Община Велико Търново представи участниците в първата част на форума -  Теодора Любенова - държавен експерт, дирекция „Социално включване“, Венелина Богданова - началник-отдел „Социални услуги за пълнолетни лица“ в АСП и насочи дискусията към темите за прилагането на подзаконовата нормативна уредба в областта на социалните услуги и картирането им, като от присъстващите участници бяха поставени въпроси, свързани със сроковете за реформирането на социалните услуги, финансирането им през 2022г. , както и за начина и нагласите за определяне на такси за услугата “Асистентска подкрепа” по Тарифата за таксите за социални услуги.

През втората част, модерирана от Людмила Величкова, управител на НСОРБ – Актив, се обсъдиха сновните дейности, предвидени за финансиране през новия програмен период по двете програми – ОП Храни и ОПРЧР.

Програмата за храни (ПХ) беше презентирана от Ирена Огнянова – главен експерт в отдел „Програмиране и подбор на операции“  и Радослав Димитров – главен експерт в отдел „Мониторинг“, дирекция „Международно сътрудничество, програми и евопейска интеграция“, УО на Програма за храни, АСП. ПХ има за цел да допринесе активно за изпълнението на специфичната цел на ЕС, насочена към справяне с проблема на материалните лишения, чрез подпомагане с храни и основна материална помощ. Планираните мерки са насочени към хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация. Програма ще покрива цялата територия на страната и ще се фокусира върху оказването на подкрепа в 4 основни направления: подпомагане с пакети с хранителни продукти и хигиенни материали, предоставяне на топъл обяд, осигуряване на пакети за новородени деца и детска кухня.Беше акцентирано, че се обсъждат идеи за партньорства межуд регионалните дирекции Социално”подпомагане”и общините при реализирането на подкрепата чрез предоставяне на храна от детските кухни. Има нагласа и за реализирането на таци подкрепа чрез предоставяне на ваучери на нуждаещите се родители.

Наталия Ефремова – зместник-главен директор на ГД ЕФМПП и Десислава Георгиева-Ушколова - началник-отдел „Програмиране и договаряне“, ГДЕФМПП представиха мерките по ОПРЧР, които ще са индивидуално ориентирани към нуждите на обхванатите лица и групи и ще бъдат неделима част от цялостния комплекс от мерки за социално включване. По програмата се предвижда бъде създадена база данни за подпомаганите лица, в това число и информация за специфичния социален профил, в това число и на членовете на семействата. Това ще даде възможност за по-ефективно насочване на нуждаещите се към конкретни мерки и проекти, реализирани с подкрепата на ЕСФ+ по други програми.

В рамките на дискусиите участниците получиха отговори, като от страна на панелистите бяха поети и конкретни ангажименти за допълнително уточняване и изпращане на укацания до всички общини по отношение на трансформирането на социални услуги в общините, облекчаването на административните процедури, късаещи комуникацията с АСП и АКСУ и други въпроси относно набирането на данни по  показателите, които ще се прилагат при картирането на социалните услуги.

« Назад
Календар на събитията

септември 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 1/3
 • 20
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 2/3
 • 21
  Специализирано изложение „Общинско ЕКСПО“ - ден 3/3
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3