Повишаване на капацитета на екипите, ангажирани с подготовка, оценка и изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020

В периода 24-25 август 2017 г. НСОРБ-Актив организира и проведе обмяна на опит между експерти от Междинно звено в община Кюстендил и представители на община Стара Загора по въпросите на оценката на проектни предложения по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Експертите обсъдиха практически въпроси по организацията на работата на оценителните комисии и практически казуси в работата с Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020). Бяха разисквани и основните моменти на проверките от одитиращи и контролиращи институции, най-вече структурата на проверките и начина на провеждане. Срещата беше изключително полезна и за двете страни в контекста на текущите и предстоящи оценителни сесии, а обмененият опит ще допринесе за избягване на допускани грешки и пропуски в работата на комисиите.

Обменът се организира и провежда в рамките на проект „Изпълнение на дейности по Бюджетна линия № BG16RFOP001-8.001-0039 „Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на Община Стара Загора“ в рамките на процедура BG16RFOP001-8.001 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА 39 ОБЩИНИ – БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОПРР 2014-2020” и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие и Националния бюджет чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

« Назад
Календар на събитията

ноември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 1/3
 • 14
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 2/3
 • 15
  Национална среща на евроекспертите от общините - ден 3/3
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 1/2
 • 21
  Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините - ден 2/2
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 1/2
 • 29
  Актуални промени в нормативната уредба за държавната служба - ден 2/2
 • 30
 • 1