„Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на ОПИК.

Микро - и малки предприятия в България могат да кандидатстват по процедура „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за получаване на безвъзмездна финансова помощ в размер от 3 000 до 10 000 лв.

НСОРБ-Актив Ви предлага експертна подкрепа за изготвяне и подаване на Вашето проектно предложение.

НАЙ-ВАЖНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

Как се кандидатства:

Изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване чрез системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/).

Документите се подписват с валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) на представляващия предприятието или от упълномощено от него с изрично пълномощно лице.

Срок за кандидатстване и класиране:

От 14 май 2020 г. до 15 юни 2020 г.

Класиране: Първи подал и одобрен, първи финансиран!

Ще бъдат финансирани проектните предложения, които съответстват на критериите за оценка, по реда на тяхното постъпване, до изчерпване на финансовия ресурс по процедурата. Подадените проектни предложения, за които не е налице финансов ресурс не подлежат на оценка.

Размер на помощта (БФП):

 • минимална стойност: 3 000 лева
 • максимална стойност: 10 000 лева

Заявената помощ не може да надвишава 10% от оборота за 2019 г.

За какво можете да използвате помощта (допустими разходи):

Помощта можете да използвате за покриване на разходите, необходими за преодоляване на недостиг на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19:

 • за суровини, материали и консумативи;
 • за външни услуги (вкл. режийни разходи);
 • за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за персонал подпомогнат по мярката 60/40).

Кой може да кандидатства:

 • юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите с персонал до 50 служители (микро- и малки предприятия);
 • регистрирани сте преди 01.07.2019 г. и осъществявате стопанска дейност;
 • регистрирали сте спад с минимум 20% в оборота за месец април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. и
 • извършвате дейност във всички икономически сектори, с изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони.

Изисквания към кандидатите:

 • имате подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;
 • минималния ви оборот за 2019 г. е 30 000 лв.

 

Таксата за подготовката и внасянето на Вашето проектно предложение е 400 лева без ДДС (480 лева с ДДС).

Ако желаете да Ви съдействаме, свържете се с нас на:
e-mail: activ@namrb.org; r.ruseva@namrb.org; l.velichkova@namrb.org
телефон: 0885 34 46 71; 0885 87 84 88

 

След подписване на договор (образец на договор ще Ви предоставим след запитване от Ваша страна) и заплащане на таксата ще Ви изпратим списък на необходимите документи, които трябва да подготвим и информацията, която е нужна за попълването на ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ в ИСУН 2020.

Ако Вашето проектно предложение не бъде одобрено, ние ще възстановим заплатената от Вас такса в срок до 5 работни дни след получаването на отказ от УО на ОПИК 2020.

« Назад
Календар на събитията

юли 2020

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
  Държавни помощи - ден 1/2
 • 17
  Държавни помощи - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2